Program

Az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program iskolánkban a 2008/2009-es tanévben indult.

Felmenő rendszerben került bevezetésre. Az első évben a 9. évfolyamban voltak AJKSZP-s tanulóink, az elmúlt 5 évben már minden évfolyamban. Már végzett diákjai is vannak a programnak pék, húsfeldolgozó és pék-cukrász szakmákban.

Iskolánk szorosan együttműködik az iskolánk udvarában található kollégiummal, ahol az AJKSZP-s tanulók töltik hétköznapjaikat.

Az iskolánkba járó tanulók között nagy számban vannak hátrányos helyzetűek, sajátos nevelési igényűek. A program lehetővé teszi, hogy a részt vevő diákokkal kiemelten foglalkozzunk. Tanáraink az iskolában minden tanulóra odafigyelve, integráltan, sokféle módszer alkalmazásával segítik a tananyag elsajátítását. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka hatékony, kiegészülve a felzárkóztató foglalkozásokkal, korrepetálásokkal, a mentorok napi gondos munkájával.

Az AJKSZP-s tanulóknál a mentor általában az osztályfőnöke.

A tanulók számára az önismereti, személyiségfejlesztő és mentálhigiénés foglalkozásokat osztályfőnöki óra keretében tartjuk.

Szaktárgyi korrepetálások segítik a programban résztvevő tanulók felzárkóztatását, képességfejlesztését. Fő feladat a szövegértési-,logikai-,matematikai kompetenciák fejlesztése, tanórai feladatok áttekintése, megerősítése, gyakorlása.

A program indulásától kezdve alakítjuk ki iskolánkban a tanulóbarát tantermet, amely kiscsoportos és egyéni foglalkozások tartására alkalmas.

A szaktanárok, mentorok számára az iskolában használható szakkönyveket, elektronikus ismerethordozókat, illetve a gyakorlatokon diákok által használt eszközöket is beszereztünk.

A kollégiummal napi kapcsolatban állunk. Egyeztetjük a tanulók tanulmányi eredményeit, esetleges hiányzásaikat, órai munkájukat, magatartásukat.

Tájékoztatjuk a kollégiumi nevelőket az iskolában folyó munkáról, eseményekről, amelyek az AJKSZP-s tanulókat is érintik.

Félévkor és a tanév végén komplex tanulói értékelést postázunk a szülőnek, amely tartalmazza a tanuló tanulmányi eredményét, magatartását, esetleges hiányzásait, illetve a mentor által megírt értékelést, jellemzést a tanuló közösségi munkájáról, a programban végzett feladatairól.

Folyamatos a kapcsolattartása a mentornak a szülőkkel, szaktanárokkal is.

Kiemelt célunk minden kilencedikes tanuló sikeres beilleszkedése, az évkezdés megkönnyítése, ezért minden tanév első két napját az osztályok adaptációs foglalkozásokkal töltik: megismerkednek az iskolával, a tanműhelyekkel, az iskola rendjével, leendő tanáraikkal.

A mentorok a tanulókkal egyeztetve tanszereket, munkaeszközöket, munkaruhát, ünneplőt, az iskolába járáshoz szükséges ruházatot vásárolnak. A ballagó diákokat a program vendégül látja a szalagavató bálon, segíti a ballagással kapcsolatos kiadásaikat is.

A tanév során kirándulást is szervezünk az AJKSZP-s tanulóknak. Igyekszünk minél több és változatos élményt nyújtó programokat összeállítani.

A kortársaikhoz képest hátránnyal induló tanulók a kollégiumi nevelők, a mentoraik és az iskola szaktanárai segítségével a program nyújtotta lehetőségek kihasználásával felzárkóznak az évek alatt.