Könyvtár

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.

A beiratkozás díjtalan. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. A beiratkozott tanulók könyvtárhasználói joga tanévről tanévre automatikusan megújul az iskola tanulói adatbázisában szereplő osztályba sorolás alapján.

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát. Lehetőség van dokumentumok kölcsönzésére is.
A kölcsönzési nyilvántartás számítógéppel történik.

A könyvtár nyitva tartása: H-CS: 7:00-től a 8. óra kezdetéig tart nyitva.                                                                                 Péntek: 7:00-től  12:00-ig

A szolgáltatások igénybe vehetők az óraközi szünetekben, tanórák ideje alatt a lyukas órán lévő tanulók, pedagógusok számára vagy a gyakorlatra várakozó tanulóknak.
A könyvtárból a tanulók 3 könyvet kölcsönözhetnek 1 hónapos időtartamra. Tankönyvek, oktatási segédletek legfeljebb egy tanévre kölcsönözhetők.
Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más művel pótolni.
A könyvtáros-tanár, szaktanárok, osztályfőnökök könyvtári szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.
A könyvtár bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt, segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez szükséges irodalomkutatást, témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez. Közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások rendszerének kialakításában, előkészítésében, megtartásában.

könyvtár

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.

A könyvtár elrendezése szabadpolcos, így minden olvasó önállóan is kereshet könyveket.
Az állományban van kézikönyvtár, szakirodalom, szépirodalom és folyóirat.
Szaktantermekben, tanműhelyekben megtalálhatók a könyvtár kihelyezett állományai.
A könyvtári dokumentumok segítik a tanulókat, a tanárokat az információszerzésben, tájékozódásban.

A könyvtárban 2 számítógép áll az olvasók rendelkezésére internet-hozzáféréssel.
A nyitvatartási idő alatt helyben olvasás, kölcsönzés, tájékoztatás, információszolgáltatás folyik.

Könyvtárunk online katalógusa

Könyvtárunk online katalógusa az alábbi nyomógombra kattintva érhető el!